DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS VANDENŲ TRANSPORTO PRIEMONI

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS VANDENŲ TRANSPORTO PRIEMONI

Standartinė Aurelijusr » 2010 Rgp 08 08:36

LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO
Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS VANDENŲ
TRANSPORTO PRIEMONIŲ REGISTRAVIMO TAISYKLIŲ
PATVIRTINIMO

2006 m. sausio 18 d. Nr. 3-13
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1435 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registro“ (Žin., 2004, Nr. 166-6064; 2005, Nr. 104-3843) 6.1 punktu:
1. T v i r t i n u Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto priemonių registravimo taisykles (pridedama).
2. N u s t a t a u, kad:
2.1. Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto priemonių registravimo taisyklių 4, 5, 6, 8 ir 9 priedai įsigalioja nuo 2006 m. gegužės 1 d. (iki 2006 m. gegužės 1 d. išduodami atitinkami seno pavyzdžio dokumentai);
2.2. dokumentai, išduoti iki šio įsakymo įsigaliojimo, galioja:
2.2.1. laivo laikino įregistravimo Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registre (berbout čarterio) liudijimas, laivo tinkamumo plaukioti liudijimas, plūduriuojančios priemonės tinkamumo naudoti liudijimas, laivo registracijos Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registre sustabdymo liudijimas – iki šių liudijimų galiojimo termino pabaigos;
2.2.2. laivo bilietas, tarptautinis laivo bilietas, mažojo, pramoginio laivo bilietas, tarptautinis pramoginio laivo bilietas bei irklinio laivo, motorinio laivo ir vandens motociklo bilietai – iki vidaus vandenų transporto priemonės savininko (valdytojo), pavadinimo, tipo ar paskirties, taip pat techninių duomenų po rekonstrukcijos, remonto arba statybos pasikeitimo;
2.2.3. leidimas laivui plaukioti su Lietuvos valstybės vėliava – iki šio leidimo galiojimo termino pabaigos;
2.2.4. laivo išregistravimo iš Vidaus vandenų laivų registro liudijimas – neterminuotai;
2.2.5. mažojo, pramoginio laivo techninės apžiūros talonas ir įdėklas į tarptautinį pramoginio laivo bilietą – iki šių dokumentų galiojimo termino pabaigos.
3. P r i p a ž į s t u netekusiais galios:
3.1. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2001 m. lapkričio 13 d. įsakymą Nr. 403 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registravimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 101-3612);
3.2. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2003 m. balandžio 28 d. įsakymą Nr. 3-283 „Dėl susisiekimo ministro 2001 m. lapkričio 13 d. įsakymo Nr. 403 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2003, Nr. 50-2225);
3.3. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2004 m. sausio 19 d. įsakymą Nr. 3-26 „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2001 m. lapkričio 13 d. įsakymo Nr. 403 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2004, Nr. 18-566).

SUSISIEKIMO MINISTRAS PETRAS ČĖSNA
______________


PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro
2006 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. 3-13

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS VANDENŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ REGISTRAVIMO TAISYKLĖS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto priemonių registravimo taisyklės (toliau – taisyklės) nustato Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto priemonių registravimo Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registre (toliau – registras) sąlygas ir tvarką.
2. Registrą tvarko Valstybinė vidaus vandenų laivybos inspekcija (toliau – Inspekcija).
3. Registre registruojami:
3.1. vidaus vandenų laivai;
3.2. žvejybos laivai;
3.3. mažieji, pramoginiai, sportiniai ir asmeniniai laivai, išskyrus irklines ir gumines valtis ir vandens dviračius, kurių keliamoji galia mažiau kaip 250 kilogramų, ir vienkorpuses ir daugiakorpuses burines jachtas, kurių korpusas trumpesnis kaip 2,5 metro arba ilgesnis kaip 24 metrai;
3.4. plūduriuojantys įrenginiai;
3.5. plūduriuojančios priemonės, išskyrus turistinius plaustus, kurių keliamoji galia mažiau kaip 250 kilogramų;
3.6. statomos vidaus vandenų transporto priemonės;
3.7. vidaus vandenų transporto priemonių pakabinamieji varikliai (toliau – pakabinamieji varikliai).
4. Registre neregistruojami:
4.1. laivai, priklausantys pagrindiniam laivui kaip gelbėjimo priemonės arba techninis inventorius;
4.2. vidaus vandenų transporto priemonės, kurių savininkas yra užsienio pilietis, išskyrus nuolat gyvenančius Lietuvos Respublikoje užsienio piliečius ir asmenis be pilietybės (šiems asmenims priklausančios vidaus vandenų transporto priemonės registruojamos bendra tvarka, bet pateikiami šių asmenų tapatybę, jų buvimą Lietuvos Respublikoje ir laikiną gyvenamąją vietą patvirtinantys dokumentai).
5. Leidžiama eksploatuoti tik techniškai tvarkingas vidaus vandenų transporto priemones. Vidaus vandenų transporto priemonių techninės priežiūros tvarką nustato Inspekcija.
6. Už vidaus vandenų transporto priemonių, vidaus vandenų transporto priemonių pakabinamųjų variklių įregistravimą registre, išregistravimą iš registro, duomenų keitimą registre, techninę apžiūrą, atitinkamų dokumentų bei jų dublikatų išdavimą ir registro duomenų teikimą mokama nustatyto dydžio valstybės rinkliava.

II. VIDAUS VANDENŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ REGISTRAVIMO TVARKA

7. Įregistruojant vidaus vandenų transporto priemonę registre, Inspekcijai pateikiami šie dokumentai:
7.1. vidaus vandenų transporto priemonės savininko (valdytojo) prašymas įregistruoti vidaus vandenų transporto priemonę (1, 2 priedai);
7.2. dokumentai, patvirtinantys vidaus vandenų transporto priemonės įsigijimą nuosavybėn ar kitą teisėtą vidaus vandenų transporto priemonės valdymo ir (ar) naudojimo faktą;
7.3. dokumento, patvirtinančio vidaus vandenų transporto priemonės išregistravimą iš ankstesnio laivų registro, originalas (jeigu vidaus vandenų transporto priemonė anksčiau buvo registruota);
7.4. juridinio asmens įregistravimo pažymėjimo originalas ir kopija, jeigu vidaus vandenų transporto priemonės savininkas (valdytojas) – juridinis asmuo. Jeigu vidaus vandenų transporto priemonės savininkas (valdytojas) – fizinis asmuo, pateikiama asmens tapatybę patvirtinančio dokumento originalas ir kopija;
7.5. vidaus vandenų transporto priemonės laikino įregistravimo Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registre liudijimas (9 priedas), jeigu buvo išduotas;
7.6. vidaus vandenų transporto priemonės klasę patvirtinančio dokumento (jei toks yra) kopija;
7.7. vidaus vandenų transporto priemonės pirminės techninės apžiūros aktas;
7.8. valstybės rinkliavos sumokėjimo kvitas arba mokėjimo pavedimas su banko žymomis.
8. Per 10 darbo dienų nuo visų reikalingų dokumentų pateikimo priimamas sprendimas įregistruoti vidaus vandenų transporto priemonę ir išduodami šiose taisyklėse numatyti dokumentai. Inspekcija turi teisę atsisakyti įregistruoti vidaus vandenų transporto priemonę, jeigu:
8.1. pateikti dokumentai turi taisymo ar klastojimo žymių;
8.2. nepateikiami visi šiose taisyklėse nurodyti dokumentai arba pateikti dokumentai neatitinka teisės aktų reikalavimų;
8.3. nepateikti registravimo duomenis teikiančių asmenų asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai;
8.4. taikomi daiktinių teisių į vidaus vandenų transporto priemonę apribojimai riboja savininko ar valdytojo teisę registruoti vidaus vandenų transporto priemonę registre;
8.5. kitais teisės aktų nustatytais atvejais.
9. Įregistruojant vidaus vandenų transporto priemonę registre įrašoma:
9.1. unikalus vidaus vandenų transporto priemonės identifikavimo kodas. Registruojamai vidaus vandenų transporto priemonei registre skiriamas atskiras unikalus identifikavimo kodas, kuris, išregistravus vidaus vandenų transporto priemonę iš registro, negali būti skiriamas kitai vidaus vandenų transporto priemonei;
9.2. vidaus vandenų transporto priemonės pavadinimas;
9.3. įregistravimo data (metai, mėnuo, diena) ir vieta;
9.4. išduodamų dokumentų tipas, numeris, išdavimo data (metai, mėnuo, diena), galiojimo terminas (metai, mėnuo, diena);
9.5. duomenys apie vidaus vandenų transporto priemonę:
9.5.1. paskirtis;
9.5.2. tipas;
9.5.3. modelis;
9.5.4. registro (identifikavimo) numeris;
9.5.5. pirmosios registracijos Lietuvoje data;
9.5.6. statyklos pavadinimas ir pastatymo vieta;
9.5.7. pastatymo arba rekonstravimo metai (jeigu buvo rekonstruota);
9.5.8. gabaritinis ilgis (metrais);
9.5.9. gabaritinis plotis (metrais);
9.5.10. gabaritinis aukštis (metrais);
9.5.11. borto nuo kilio iki denio aukštis (metrais) arba viršvandeninis borto aukštis (metrais);
9.5.12. korpuso medžiaga;
9.5.13. korpuso numeris;
9.5.14. spalva;
9.5.15. maksimali grimzlė (metrais);
9.5.16. bendroji talpa (bruto registracinėmis tonomis);
9.5.17. greitis (kilometrais per valandą);
9.5.18. keliamoji galia (didžiausias leidžiamas keleivių skaičius);
9.5.19. plaukiojimo rajonai;
9.6. duomenys apie stacionarius variklius:
9.6.1. eigos variklių tipas ir skaičius;
9.6.2. pagalbinių variklių markė ir skaičius;
9.6.3. eigos variklių galingumas (kW);
9.6.4. pagalbinių variklių galingumas (kW);
9.6.5. eigos ir pagalbinių variklių markė, gamykla, numeris, gamybos metai;
9.7. elektros įrangos bendras galingumas (kW);
9.8. maksimali leistina pakabinamojo variklio galia;
9.9. duomenys apie ankstesnę vidaus vandenų transporto priemonės registraciją (jeigu vidaus vandenų transporto priemonė anksčiau registruota):
9.9.1. pavadinimas arba numeris ir registravimo vieta;
9.9.2. išregistravimo iš ankstesnio laivų registro data;
9.10. duomenys apie vidaus vandenų transporto priemonės savininką ir valdytoją – fizinį asmenį:
9.10.1. asmens kodas (Lietuvos Respublikoje registruotų asmenų);
9.10.2. gimimo data (Lietuvos Respublikoje neregistruotų fizinių asmenų);
9.10.3. vardas, pavardė;
9.10.4. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento tipas ir valstybės, kurioje jis išduotas, pavadinimas;
9.10.5. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento numeris;
9.10.6. gyvenamoji vieta (adresas);
9.11. duomenys apie vidaus vandenų transporto priemonės savininką ir valdytoją – juridinį asmenį:
9.11.1. juridinio asmens kodas;
9.11.2. juridinio asmens pavadinimas;
9.11.3. juridinio asmens teisinė forma;
9.11.4. juridinio asmens buveinė;
9.12. dokumentų, patvirtinančių vidaus vandenų transporto priemonės įsigijimą nuosavybėn ar kitą teisėtą jos valdymo ir (ar) naudojimo faktą, pavadinimai, numeriai;
9.13. asmens, duomenų teikėjo vardu įgalioto pateikti registravimo dokumentus, duomenys ir įgaliojimus suteikiančio dokumento numeris.
10. Įregistravus vidaus vandenų laivą, žvejybos laivą, plūduriuojantį įrenginį ar plūduriuojančią priemonę registre, savininkui (valdytojui) išduodamas vidaus vandenų transporto priemonės bilietas (3 priedas).
11. Įregistravus mažąjį, pramoginį ar asmeninį laivą registre, jo savininkui ar valdytojui išduodamas pramoginio laivo bilietas (4 priedas).
12. Pasikeitus vidaus vandenų transporto priemonės savininkui (valdytojui), pavadinimui, tipui ar paskirčiai, taip pat techniniams duomenims po rekonstrukcijos, remonto arba statybos, apie šiuos pasikeitimus savininkas (valdytojas) privalo raštu informuoti Inspekciją ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo pasikeitimus patvirtinančių dokumentų gavimo dienos, pridėdamas šiuos dokumentus:
12.1. pasikeitimus patvirtinančių dokumentų originalus;
12.2. vidaus vandenų transporto priemonės bilieto arba pramoginio laivo bilieto originalą;
12.3. valstybės rinkliavos sumokėjimo kvitą arba mokėjimo pavedimą su banko žymomis.
13. Pasikeitus vidaus vandenų transporto priemonės savininkui (valdytojui), pavadinimui, tipui ar paskirčiai, taip pat techniniams duomenims po rekonstrukcijos, remonto arba statybos, registre padaromi atitinkami įrašai pagal šių taisyklių reikalavimus. Padarius įrašus registre, savininkui (valdytojui) išduodami nauji šių taisyklių 10 ir 11 punktuose nurodyti dokumentai.
14. Pametus arba praradus šių taisyklių 10 ir 11 punktuose numatytus dokumentus, savininko (valdytojo) motyvuotu prašymu gali būti išduodami šių dokumentų dublikatai.
15. Vidaus vandenų transporto priemonė išregistruojama iš registro, jeigu:
15.1. to prašo savininkas (valdytojas), nurodęs priežastį;
15.2. vidaus vandenų transporto priemonė nepataisomai sugadinta (išregistruojama iš registro vadovaujantis avarijos tyrimo akto išvadomis ar kitu atitinkamu dokumentu);
15.3. vidaus vandenų transporto priemonė techniškai susidėvėjo (išregistruojama iš registro vadovaujantis techninės apžiūros akto išvadomis).
16. Įkeista vidaus vandenų transporto priemonė šių taisyklių 15.1 ir 15.3 punktuose numatytais atvejais negali būti išregistruota, kol nepasibaigs daiktinių teisių į vidaus vandenų transporto priemonę apribojimai ar suvaržymai arba kol nebus pateiktas atitinkamų kreditorių notaro patvirtintas sutikimas tai padaryti.
17. Išregistruojant vidaus vandenų transporto priemonę per 10 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos registre įrašoma apie jos išregistravimą, nurodoma išregistravimo priežastis ir data. Inspekcijai grąžinamas vidaus vandenų transporto priemonės bilietas ar pramoginio laivo bilietas. Vidaus vandenų transporto priemonės savininkui (valdytojui) išduodamas vidaus vandenų transporto priemonės išregistravimo iš Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registro liudijimas (5 priedas).
18. Burinės jachtos registruojamos Burinių jachtų registravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2000 m. rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. 218 (Žin., 2000, Nr. 76-2323; 2005, Nr. 97-3693), nustatyta tvarka.

III. STATOMŲ VIDAUS VANDENŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ REGISTRAVIMO TVARKA

19. Įregistruojant statomą vidaus vandenų transporto priemonę registre pateikiami šie dokumentai:
19.1. statomos vidaus vandenų transporto priemonės savininko (valdytojo) raštiškas prašymas įregistruoti statomą vidaus vandenų transporto priemonę;
19.2. statomos vidaus vandenų transporto priemonės patvirtintas techninis projektas;
19.3. vidaus vandenų transporto priemonės statybos rangos sutarties kopija;
19.4. duomenys apie vidaus vandenų transporto priemonės statybos įmonę (pavadinimas, kodas, adresas);
19.5. duomenys apie vidaus vandenų transporto priemonės statybos techninę priežiūrą vykdančią įstaigą, organizaciją (pavadinimas, kodas, adresas);
19.6. registruojant statomus plaukiojančius vasarnamius, restoranus, viešbučius, valgyklas, turistinius plaustus, mažųjų, pramoginių, sportinių ir asmeninių laivų stovėjimo įrenginius, pateikiamas Inspekcijos bei Aplinkos ministerijos arba jos įgaliotos institucijos patvirtintas statybos projektas ir eksploatacijos sąlygos.
20. Įregistruojant statomą vidaus vandenų transporto priemonę registre įrašoma:
20.1. unikalus statomos vidaus vandenų transporto priemonės identifikavimo kodas. Registruojamai statomai vidaus vandenų transporto priemonei registre skiriamas atskiras unikalus identifikavimo kodas, kuris, išregistravus statomą vidaus vandenų transporto priemonę iš registro, negali būti skiriamas kitai statomai vidaus vandenų transporto priemonei;
20.2. duomenys, nurodyti 9.1–9.4 punktuose;
20.3. duomenys apie statomą vidaus vandenų transporto priemonę, nurodyti 9.5 punkte, išskyrus 9.5.7, 9.5.13–9.5.15 ir 9.5.19 punktuose nurodytus duomenis;
20.4. duomenys apie statomos vidaus vandenų transporto priemonės stacionarius variklius, nurodyti 9.6.1–9.6.5 punktuose;
20.5. duomenys apie statomos vidaus vandenų transporto priemonės savininką ir valdytoją – fizinį asmenį, nurodyti 9.10.1–9.10.6 punktuose;
20.6. duomenys apie statomos vidaus vandenų transporto priemonės savininką ir valdytoją – juridinį asmenį, nurodyti 9.11.1–9.11.4 punktuose;
20.7. statybos rangos sutarties sudarymo data (metai, mėnuo, diena);
20.8. statomos vidaus vandenų transporto priemonės projekto patvirtinimo ir suderinimo data (metai, mėnuo, diena);
20.9. atliktų korpuso statybos darbų apimtis (procentais);
20.10. statybos darbų pradžios data (metai, mėnuo, diena);
20.11. numatoma statybos darbų pabaigos data (metai, mėnuo, diena);
20.12. techninę priežiūrą vykdančios klasifikacijos bendrovės pavadinimas;
20.13. dokumentų, patvirtinančių vidaus vandenų transporto priemonės įsigijimą nuosavybėn ar kitą teisėtą jos valdymo ir (ar) naudojimo faktą, pavadinimai, numeriai;
20.14. asmens, duomenų teikėjo vardu įgalioto pateikti registravimo dokumentus, duomenys ir įgaliojimus suteikiančio dokumento numeris.
21. Įregistravus statomą vidaus vandenų transporto priemonę, jos savininkui (valdytojui) išduodama pažyma apie statomą vidaus vandenų transporto priemonę (6 priedas).

IV. VIDAUS VANDENŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ PAKABINAMŲJŲ VARIKLIŲ
REGISTRAVIMO TVARKA

22. Įregistruojant pakabinamuosius variklius registre pateikiami šie dokumentai:
22.1. vidaus vandenų transporto priemonės pakabinamojo variklio savininko (valdytojo) prašymas įregistruoti vidaus vandenų transporto priemonės pakabinamąjį variklį (7 priedas);
22.2. juridinio asmens įregistravimo pažymėjimo originalas ir kopija, jeigu pakabinamojo variklio savininkas (valdytojas) – juridinis asmuo. Jeigu pakabinamojo variklio savininkas (valdytojas) – fizinis asmuo, pateikiama asmens tapatybę patvirtinančio dokumento originalas ir kopija;
22.3. dokumentai, patvirtinantys pakabinamojo variklio įsigijimą nuosavybėn ar kitą teisėtą pakabinamojo variklio valdymo ir (ar) naudojimo faktą;
22.4. valstybės rinkliavos sumokėjimo kvitas arba mokėjimo pavedimas su banko žymomis.
23. Per 10 darbo dienų nuo visų reikalingų dokumentų pateikimo priimamas sprendimas įregistruoti pakabinamąjį variklį ir išduodami šiose taisyklėse numatyti dokumentai. Inspekcija turi teisę atsisakyti įregistruoti pakabinamąjį variklį, jeigu:
23.1. pateikti dokumentai turi taisymo ar klastojimo žymių;
23.2. nepateikiami visi šiose taisyklėse nurodyti dokumentai arba pateikti dokumentai neatitinka teisės aktų reikalavimų;
23.3. nepateikti registravimo duomenis teikiančių asmenų asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai;
23.4. taikomi daiktinių teisių į pakabinamąjį variklį apribojimai riboja savininko ar valdytojo teisę registruoti pakabinamąjį variklį registre;
23.5. kitais teisės aktų nustatytais atvejais.
24. Įregistruojant pakabinamąjį variklį registre įrašoma:
24.1. unikalus vidaus vandenų transporto priemonės pakabinamojo variklio identifikavimo kodas. Registruojamam vidaus vandenų transporto priemonės pakabinamajam varikliui registre skiriamas atskiras unikalus identifikavimo kodas, kuris, išregistravus vidaus vandenų transporto priemonės pakabinamąjį variklį iš registro, negali būti skiriamas kitam vidaus vandenų transporto priemonės pakabinamajam varikliui;
24.2. duomenys, nurodyti 9.3–9.4 punktuose;
24.3. duomenys apie vidaus vandenų transporto priemonės pakabinamąjį variklį, nurodyti 9.5.2–9.5.5 punktuose;
24.4. pagaminimo metai;
24.5. galingumas (kW);
24.6. ankstesnis registro (identifikavimo) numeris ir registravimo vieta (jeigu buvo anksčiau registruotas);
24.7. duomenys apie vidaus vandenų transporto priemonės pakabinamojo variklio savininką ir valdytoją – fizinį asmenį, nurodyti 9.10.1–9.10.6 punktuose;
24.8. duomenys apie vidaus vandenų transporto priemonės pakabinamojo variklio savininką ir valdytoją – juridinį asmenį, nurodyti 9.11.1–9.11.4 punktuose;
24.9. dokumentų, patvirtinančių vidaus vandenų transporto priemonės pakabinamojo variklio įsigijimą nuosavybėn ar kitą teisėtą jo valdymo ir (ar) naudojimo faktą, pavadinimai, numeriai;
24.10. asmens, duomenų teikėjo vardu įgalioto pateikti registravimo dokumentus, duomenys ir įgaliojimus suteikiančio dokumento numeris.
25. Įregistravus pakabinamąjį variklį registre, jo savininkui (valdytojui) išduodamas vidaus vandenų transporto priemonės pakabinamojo variklio bilietas (8 priedas).
26. Pasikeitus pakabinamojo variklio savininkui (valdytojui), registre padaromi atitinkami įrašai pagal šių taisyklių reikalavimus. Padarius įrašus registre, savininkui (valdytojui) išduodamas naujas šių taisyklių 25 punkte nurodytas dokumentas.
27. Pametus arba praradus vidaus vandenų transporto priemonės pakabinamojo variklio bilietą savininko (valdytojo) motyvuotu prašymu gali būti išduodamas šio dokumento dublikatas.
28. Pakabinamasis variklis išregistruojamas iš registro, jeigu:
28.1. to prašo pakabinamojo variklio savininkas (valdytojas), nurodęs priežastį;
28.2. pakabinamasis variklis nepataisomai sugadintas (išregistruojamas iš registro, vadovaujantis avarijos tyrimo akto duomenimis ar kitu atitinkamu dokumentu);
28.3. pakabinamasis variklis techniškai susidėvėjo (išregistruojamas iš registro, vadovaujantis techninės apžiūros akto išvadomis).
29. Įkeistas pakabinamasis variklis šių taisyklių 28.1 ir 28.3 punktuose numatytais atvejais negali būti išregistruotas, kol nepasibaigs daiktinių teisių į pakabinamąjį variklį apribojimai ar suvaržymai arba kol nebus pateiktas atitinkamų kreditorių notaro patvirtintas sutikimas tai padaryti.

V. VIDAUS VANDENŲ LAIVŲ, ŽVEJYBOS LAIVŲ, PLŪDURIUOJANČIŲ ĮRENGINIŲ
IR PLŪDURIUOJANČIŲ PRIEMONIŲ ŽYMĖJIMAS

30. Vidaus vandenų laivo, žvejybos laivo, plūduriuojančio įrenginio ir plūduriuojančios priemonės registro (identifikavimo) numeris ir pavadinimas rašomas priekyje iš abiejų pusių gerai matomoje vietoje.
31. Prieš registro (identifikavimo) numerį rašoma raidė:
31.1. savaeigiams vidaus vandenų laivams ir žvejybos laivams – P;
31.2. nesavaeigiams vidaus vandenų laivams ir žvejybos laivams – B;
31.3. plūduriuojantiems įrenginiams – PI;
31.4. plūduriuojančioms priemonėms – PP.

VI. MAŽŲJŲ, PRAMOGINIŲ IR ASMENINIŲ LAIVŲ ŽYMĖJIMAS

32. Registre registruojamiems mažiesiems, pramoginiams ir asmeniniams laivams suteikiamos serijos raidės pagal jų priklausomybę Lietuvos Respublikos atskiriems miestams ir rajonams:
32.1. Vilniaus, Šalčininkų, Širvintų, Trakų miestai ir rajonai bei Elektrėnų miestas – V;
32.2. Kauno, Kėdainių, Jonavos, Kaišiadorių, Prienų miestai ir rajonai bei Birštono miestas – K;
32.3. Klaipėdos, Kretingos, Plungės, Skuodo, Telšių miestai ir rajonai bei Palangos miestas – KL;
32.4. Šilutės, Šilalės, Tauragės miestai ir rajonai bei Neringos miestas – N;
32.5. Šiaulių, Joniškio, Kelmės, Radviliškio, Akmenės, Mažeikių miestai ir rajonai – Š;
32.6. Panevėžio, Pasvalio, Biržų, Kupiškio, Pakruojo miestai ir rajonai – P;
32.7. Ignalinos, Švenčionių miestai ir rajonai bei Visagino miestas – I;
32.8. Molėtų, Ukmergės, Anykščių miestai ir rajonai – U;
32.9. Utenos, Rokiškio, Zarasų miestai ir rajonai – Z;
32.10. Alytaus, Lazdijų, Varėnos miestai ir rajonai bei Druskininkų miestas – A;
32.11. Šakių, Vilkaviškio, Jurbarko, Raseinių miestai ir rajonai bei Marijampolės ir Kalvarijos miestai – M.
33. Įregistruoto mažojo, pramoginio ar asmeninio laivo serijos raidės rašomos prieš registro (identifikavimo) numerį.
34. Mažieji, pramoginiai ar asmeniniai laivai, plaukiojantys pasienio ruožo vandenimis, privalo turėti abiejuose borto antstato pusėse skydus su Lietuvos Respublikos valstybinės vėliavos atvaizdu.
35. Mažojo, pramoginio ar asmeninio laivo savininkas, gavęs pramoginio laivo bilietą, privalo užrašyti nenuplaunamais dažais registro (identifikavimo) numerį ant abiejų mažojo, pramoginio ar asmeninio laivo bortų 1/4 korpuso atstumu nuo mažojo, pramoginio ar asmeninio laivo priekio vienoje eilutėje. Raidžių ir skaičių aukštis – 150 mm, plotis – 80 mm; linijos storis – 15–20 mm.

VII. VIDAUS VANDENŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ PAKABINAMŲJŲ VARIKLIŲ ŽYMĖJIMAS

36. Prieš registro (identifikavimo) numerį rašomos raidės PV, po jų brūkšnelis ir registro suteiktas numeris, sudarytas iš keturių skaitmenų.

VIII. REGISTRE ĮREGISTRUOTŲ VIDAUS VANDENŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ NUOMA,
KEIČIANT LIETUVOS VALSTYBĖS VĖLIAVĄ Į UŽSIENIO VALSTYBĖS VĖLIAVĄ

37. Vidaus vandenų transporto priemonės savininkas, norėdamas išnuomoti registre įregistruotą vidaus vandenų transporto priemonę keičiant Lietuvos valstybės vėliavą į užsienio valstybės vėliavą, Inspekcijai pateikia prašymą, kuriame turi būti nurodyta, su kurios valstybės vėliava vidaus vandenų transporto priemonė plaukios vidaus vandenų transporto priemonės nuomos be įgulos sutarties (bareboat charter) galiojimo laikotarpiu. Prie prašymo pridedami šie dokumentai:
37.1. vidaus vandenų transporto priemonės nuomos be įgulos sutarties (bareboat charter), kurioje nurodytas vidaus vandenų transporto priemonės pavadinimas, vidaus vandenų transporto priemonės savininko ir nuomininko duomenys, šios sutarties sudarymo data ir galiojimo laikas, originalas arba notaro patvirtinta kopija;
37.2. užsienio valstybės laivų registro tvarkytojo išduota pažyma, kad vidaus vandenų transporto priemonė bus įregistruota šioje valstybėje ir kad jai bus leista plaukioti su tos valstybės vėliava laivo nuomos be įgulos sutarties (bareboat charter) galiojimo laikotarpiu.
38. Įkeista vidaus vandenų transporto priemonė negali būti išnuomota, keičiant valstybės vėliavą, kol nepasibaigs daiktinių teisių į vidaus vandenų transporto priemonę apribojimai ar suvaržymai arba kol nebus gautas atitinkamų kreditorių notaro patvirtintas sutikimas tai padaryti.
39. Išnuomotos vidaus vandenų transporto priemonės biliete daromas įrašas apie vidaus vandenų transporto priemonės registracijos registre sustabdymą vidaus vandenų transporto priemonės nuomos sutarties galiojimo laikotarpiui. Šiam laikotarpiui išnuomotai vidaus vandenų transporto priemonei sustabdoma teisė plaukioti su Lietuvos valstybės vėliava. Tai įrašoma išnuomotos vidaus vandenų transporto priemonės biliete.
40. Išnuomotai vidaus vandenų transporto priemonei suteikiama teisė plaukioti su Lietuvos valstybės vėliava, kol ji bus įregistruota užsienio valstybės laivų registre, bet ne ilgesniam laikui, nei reikia vidaus vandenų transporto priemonei saugiai nuplaukti iki užsienio valstybės, kurioje ši vidaus vandenų transporto priemonė bus įregistruota, uosto, pridėjus 15 kalendorinių dienų. Tai įrašoma išnuomotos vidaus vandenų transporto priemonės biliete.
41. Išnuomotą vidaus vandenų transporto priemonę įregistravus užsienio valstybės laivų registre, vidaus vandenų transporto priemonės savininkas privalo per 30 kalendorinių dienų Inspekcijai pateikti dokumento, patvirtinančio vidaus vandenų transporto priemonės įregistravimą užsienio valstybės laivų registre, kopiją.
42. Pasibaigus vidaus vandenų transporto priemonės nuomos be įgulos sutarties (bareboat charter) galiojimo laikui arba šią sutartį nutraukus nepasibaigus jos galiojimo laikui, vidaus vandenų transporto priemonės savininkas apie tai privalo nedelsdamas raštu pranešti Inspekcijai ir išregistruoti vidaus vandenų transporto priemonę iš užsienio valstybės laivų registro.
43. Išregistravus vidaus vandenų transporto priemonę iš užsienio valstybės laivų registro, vidaus vandenų transporto priemonės savininkas (valdytojas) kartu su prašymu atnaujinti vidaus vandenų transporto priemonės registraciją registre privalo pateikti Inspekcijai dokumento, patvirtinančio, kad vidaus vandenų transporto priemonė yra išregistruota iš užsienio valstybės laivų registro, kopiją. Tokios vidaus vandenų transporto priemonės biliete daromas įrašas apie vidaus vandenų transporto priemonės registracijos registre atnaujinimą.

IX. LAIKINAS VIDAUS VANDENŲ TRANSPORTO PRIEMONĖS ĮREGISTRAVIMAS
IR IŠREGISTRAVIMAS, VIDAUS VANDENŲ TRANSPORTO PRIEMONĖS UŽSIENIO
VALSTYBĖS VĖLIAVĄ KEIČIANT Į LIETUVOS VALSTYBĖS VĖLIAVĄ

44. Vidaus vandenų transporto priemonė, kuri yra įregistruota užsienio valstybės laivų registre, gali būti laikinai įregistruota registre šių taisyklių nustatyta tvarka, jeigu ją pagal laivo nuomos be įgulos sutartį (bareboat charter) išsinuomoja Lietuvos Respublikos pilietis ar Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo.
45. Vidaus vandenų transporto priemonės nuomininkui pateikus šių taisyklių 7.4, 7.6 ir 7.7 punktuose nurodytus dokumentus, jo prašymu Inspekcija išduoda pažymą, kad vidaus vandenų transporto priemonė bus įregistruota registre vidaus vandenų transporto priemonės nuomos be įgulos sutarties (bareboat charter) galiojimo laikotarpiu.
46. Vidaus vandenų transporto priemonės nuomininkas, norėdamas laikinai įregistruoti išsinuomotą vidaus vandenų transporto priemonę registre, turi pateikti:
46.1. šių taisyklių 7.1, 7.4, 7.6–7.8 punktuose nurodytus dokumentus;
46.2. juridinio asmens įregistravimo pažymėjimo notaro patvirtintą kopiją, jeigu vidaus vandenų transporto priemonės nuomininkas – Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo. Jeigu vidaus vandenų transporto priemonės nuomininkas – Lietuvos Respublikos pilietis, pateikiamas asmens tapatybę patvirtinančio dokumento originalas ir kopija;
46.3. vidaus vandenų transporto priemonės nuomos be įgulos sutarties (bareboat charter), kurioje nurodytas vidaus vandenų transporto priemonės pavadinimas, vidaus vandenų transporto priemonės savininko ir nuomininko duomenys, šios sutarties sudarymo data ir galiojimo laikas, originalą arba notaro patvirtintą kopiją;
46.4. užsienio valstybės laivų registro tvarkytojo išduotos pažymos, kurioje nurodytas vidaus vandenų transporto priemonės savininkas ir daiktinių teisių į vidaus vandenų transporto priemonę suvaržymų turėtojas (arba turėtojai, jeigu tokių yra), originalą;
46.5. užsienio valstybės, kurioje įregistruota išsinuomota vidaus vandenų transporto priemonė, laivų registro tvarkytojo išduoto dokumento, patvirtinančio, kad išsinuomotai vidaus vandenų transporto priemonei laivo nuomos be įgulos sutarties (bareboat charter) galiojimo laikotarpiu sustabdoma teisė plaukioti su valstybės, kurioje įregistruota vidaus vandenų transporto priemonė, vėliava, originalą;
46.6. išsinuomotos vidaus vandenų transporto priemonės savininko sutikimo, kad vidaus vandenų transporto priemonė laivo nuomos be įgulos sutarties (bareboat charter) galiojimo laikotarpiu būtų laikinai įregistruota registre, originalą.
47. Išsinuomotą vidaus vandenų transporto priemonę įregistravus registre vidaus vandenų transporto priemonės nuomos be įgulos sutarties (bareboat charter) galiojimo laikotarpiui, nuomininkui išduodamas vidaus vandenų transporto priemonės laikino įregistravimo Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registre liudijimas (9 priedas).
48. Išsinuomota vidaus vandenų transporto priemonė visą registracijos registre laiką gali plaukioti tik su Lietuvos valstybės vėliava.
49. Pripažįstamas vidaus vandenų transporto priemonės, įregistruotos užsienio valstybės laivų registre, pavadinimas.
50. Išsinuomota vidaus vandenų transporto priemonė išregistruojama iš registro, kai:
50.1. išregistruoti vidaus vandenų transporto priemonę prašo vidaus vandenų transporto priemonės nuomininkas (jo įgaliotas asmuo), nurodydamas priežastį;
50.2. Inspekcija gauna užsienio valstybės, kurioje įregistruota vidaus vandenų transporto priemonė, laivų registro tvarkytojo reikalavimą išregistruoti vidaus vandenų transporto priemonę iš registro arba šio registro tvarkytojo išduotą dokumentą apie laivo išregistravimą iš užsienio valstybės registro.
51. Išsinuomotą vidaus vandenų transporto priemonę išregistravus iš registro, ji praranda teisę plaukioti su Lietuvos valstybės vėliava, o vidaus vandenų transporto priemonės nuomininkas ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų Inspekcijai privalo grąžinti šių taisyklių 47 punkte nurodytus dokumentus. Asmenys, pažeidę šiame punkte nustatytus reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
52. Išsinuomotą vidaus vandenų transporto priemonę išregistravus iš registro, Inspekcija išduoda vidaus vandenų transporto priemonės išregistravimo iš Lietuvos Respublikos vidaus vandenų registro liudijimą.

X. PLAUKIOJIMO RAJONAI

53. Vidaus vandenų plaukiojimo rajonas – upės, ežerai ir Kuršių marios iki Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatorijos ribų.
54. Pakrančių plaukiojimo rajonas – Lietuvos Respublikos teritorinė jūra ir Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatorija.
55. Jūrinio plaukiojimo rajonas prasideda už Lietuvos Respublikos teritorinės jūros ribų. Suteikiantys teisę plaukioti jūrinio plaukiojimo rajone įrašai Inspekcijos sprendimu daromi tik Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registre įregistruotų atitinkamų klasių pramoginių laivų dokumentuose.

XI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

56. Nuosavybės teisę į vidaus vandenų transporto priemonę patvirtinantys dokumentai užsienio valstybės kalba turi būti išversti į valstybinę kalbą (vertėjo parašas išverstame dokumente turi būti patvirtintas vertimo biuro antspaudu ir notaro).
57. Jeigu vidaus vandenų transporto priemonės savininkas (valdytojas) yra juridinis asmuo, turi būti pateikiamas juridinio asmens vadovo įgaliojimas konkrečiam asmeniui su nurodytu konkrečiu pavedimu (įregistruoti vidaus vandenų transporto priemonę, atlikti techninę apžiūrą ir pan.). Išregistruojant juridiniam asmeniui priklausančią vidaus vandenų transporto priemonę turi būti pateikiamas visų asmenų, turinčių teisę priimti sprendimą perleisti turtą (akcininkai, savininkai ir pan.), sprendimas.
58. Jei vidaus vandenų transporto priemonę įregistruoja, išregistruoja, atlieka techninę apžiūrą ne savininkas (valdytojas), turi būti pateikiamas įgaliojimas konkrečiam asmeniui su nurodytu konkrečiu savininko (valdytojo) pavedimu. Fizinio asmens duotas įgaliojimas turi būti patvirtintas notaro.
59. Jei vidaus vandenų transporto priemonė įregistruojama kelių bendrasavininkių vardu, tai įregistravimą ir techninių apžiūrų atlikimą įgaliojamas atlikti vienas asmuo. Bendrasavininkių įgaliojimas turi būti patvirtintas notaro. Vidaus vandenų transporto priemonės registracijos dokumentas išduodamas vieno iš bendrasavininkių vardu, o likusiems bendrasavininkiams išduodamos pažymos, patvirtinančios nuosavybės teisę į atitinkamą vidaus vandenų transporto priemonę. Atliekant techninę apžiūrą ar eksploatuojant vidaus vandenų transporto priemonę privaloma turėti jos registraciją patvirtinantį dokumentą ir bendrasavininkių susitarimą, patvirtintą notaro, jei eksploatuoja ar atlieka techninę apžiūrą ne tas bendrasavininkis, kurio vardu išduotas vandens transporto priemonės registracijos dokumentas.
______________
Aurelijusr
 
Pranešimai: 712
Užsiregistravo: 2010 Kov 08 23:58
Miestas: Jonava

Grįžti į Mažųjų laivų ....

Dabar prisijungę

Vartotojai naršantys šį forumą: Registruotų vartotojų nėra ir 1 svečias

cron