Žūklės taisyklės 2012 m. kovo 28.d. įsakymo Nr. D1-272 redak

Žūklės taisyklės 2012 m. kovo 28.d. įsakymo Nr. D1-272 redak

Standartinė Aurelijusr » 2012 Bir 02 12:37

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. D1-337

(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. kovo 28.d. įsakymo Nr. D1-272 redakcija)

MĖGĖJIŠKOS Žūklės TAISYKLĖS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Mėgėjiškos žūklės taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato mėgėjiškos žūklės objektus, įrankius, būdus, režimą, mėgėjiškos žūklės organizavimo tvarką, reglamentuoja kitą su mėgėjiška žūkle susijusią veiklą.

2. Šios Taisyklės netaikomos mėgėjiškai žūklei privačiuose tvenkiniuose ir kūdrose. Mėgėjiškai žūklei kituose privačiuose vandens telkiniuose šios Taisyklės taikomos tiek, kiek tai nurodyta Žvejybos privačiuose vandens telkiniuose tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. D1–639 (Žin., 2005, Nr. 4-71; 2012, Nr. 19-868).

3. Organizuojant ir vykdant limituotą žvejybą šios Taisyklės taikomos tiek, kiek tai nurodyta Limituotos žvejybos organizavimo ir vykdymo, limituotos žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų nustatymo, paskelbimo ir atšaukimo tvarkos apraše patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. D1-227 (Žin., 2012, Nr. 33-1571). Saugomose teritorijose mėgėjišką žūklę papildomai reglamentuoja šių teritorijų tvarkymo, gamtotvarkos planai ir individualūs apsaugos reglamentai.

II. sąvokos

4. Šiose Taisyklėse naudojamos sąvokos:

4.1. bučiukas vėžiams gaudyti– ne ilgesnė kaip 100 cm ir ne platesnė kaip 50 cm gaudyklė;

4.2. meškeriotojo bilietas – Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nustatyta tvarka gautas įmokos žuvų ištekliams atkurti ir išsaugoti sumokėjimo patvirtinimas, suteikiantis teisę mėgėjiškai žūklei valstybiniuose žuvininkystės vandens telkiniuose, į kuriuos neišduoti leidimai naudoti žūklės plotą ir mėgėjiška žūklė nėra draudžiama pagal Taisykles ar kitus teisės aktus ir tokiai žūklei nereikalinga meškeriotojo kortelė;

4.3. meškeriotojo kortelė – Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nustatyta tvarka gautas įmokos žuvų ištekliams atkurti ir išsaugoti sumokėjimo patvirtinimas, suteikiantis teisę mėgėjiškai žūklei joje nurodytame valstybiniame žuvininkystės vandens telkinyje, kuriame organizuota limituota žvejyba;

4.4. mėgėjiškos žūklės įrankiai – visi žuvims vilioti ir pagauti skirti įrankiai, kurių pagrindinis elementas yra žvejybinis kabliukas arba kabliukai (neviršijant Taisyklėse nustatyto jų skaičiaus limito), taip pat bučiukai ar samteliai vėžiams gaudyti, samteliai masalui ar žuvims iš vandens išimti bei povandeninės žūklės įrankiai;

4.5. mėgėjiškos žūklės būdas – žūklė, kai žuvys suviliojamos natūralios kilmės arba dirbtiniais masalais, taip pat vėžių gaudymas bučiukais ir samteliais, žuvų gaudymas masalui, taip pat povandeninė žūklė, kai žuvys šaudomos povandeniniais šautuvais;

4.6. tinkliniai ne mėgėjiškos žūklės įrankiai – tralai, traukiamieji, statomieji, plukdomieji bei dreifiniai tinklai, gaudyklės, bradiniai, venteriai ir kiti verslinėje žvejyboje naudojami tinkliniai įrankiai;

4.7. draudžiami žvejybos įrankiai – elektros žūklės prietaisai, ūdos, žeberklai, varžos bei tinkliniai ne mėgėjiškos žūklės įrankiai;

4.8. draudžiami žvejybos būdai – žūklė, naudojant elektros energiją, nuodingąsias ar sprogstamąsias medžiagas, šaunamuosius ar pneumatinius ginklus (išskyrus povandeninės žūklės šautuvus), akvalangus bei kitus autonominius kvėpavimo prietaisus, taip pat žūklė duriamuoju, užkabinamuoju (kai žuvis sugaunama kabliuku ar kabliu už bet kurios kūno dalies, išskyrus galvą), smogiamuoju bei kitu ne mėgėjiškos žūklės įrankiu;

4.9. viena žvejyba – vieno asmens mėgėjiška žūklė ar limituota žvejyba nuo atvykimo į žvejybą iki žvejybos pabaigos;

4.10. žvejyba sugaunant ir paleidžiant – mėgėjiška žūklė, užtikrinanti sugautų ir paleistų žuvų gyvybingumą, laimikį nedelsiant paleidžiant atgal į tą patį vandens telkinį.

5. Kitos šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos mėgėjiškos žūklės įstatyme (Žin., 2004, Nr. 118–4395), Lietuvos Respublikos žuvininkystės įstatyme (Žin., 2000, Nr. 56-1648; 2004, Nr. 73-2527) ir kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

III. MĖGĖJIŠKOS ŽŪKLĖS REŽIMAS

6. Vidaus vandens telkiniuose vienu metu galima naudoti ne daugiau kaip 5 bučiukus ar samtelius vėžiams gaudyti bei 4 kitus mėgėjiškos žūklės įrankius. Bendras vienu metu naudojamų kabliukų skaičius negali viršyti 6 vienetų, išskyrus stintų žvejybą nuo ledo, kur bendras kabliukų skaičius gali būti 12 vienetų. Dvišakis ar trišakis kabliukas laikomas vienu. Rainuotųjų ir žymėtųjų vėžių gaudymui bučiukų ir samtelių kiekis neribojamas, šiuos vėžius taip pat leidžiama gaudyti rankomis ir graibštais, tačiau tokios žūklės metu visi sugauti plačiažnypliai ir siauražnypliai vėžiai turi būti nedelsiant paleisti į tą patį vandens telkinį.

7. Baltijos jūroje vienu metu galima naudoti ne daugiau kaip 5 mėgėjiškos žūklės įrankius. Bendras vienu metu naudojamų kabliukų skaičius negali viršyti 15 vienetų.

8. Vienos žvejybos metu leidžiama sugauti 1 lašišą (Baltijos jūroje), šlakį (Baltijos jūroje) ar šamą, ne daugiau kaip 3 vienetus margųjų upėtakių, ungurių, salačių, kiršlių ar ūsorių, ne daugiau kaip 5 vienetus vėgėlių, sterkų, lydekų, šapalų, meknių, otų (bendras šiame punkte nurodytų žuvų kiekis negali viršyti 5 vienetų), ne daugiau kaip 15 vienetų menkių ir ne daugiau kaip 50 vienetų vėžių (išskyrus rainuotuosius ir žymėtuosius vėžius, kurių sugavimo kiekis ir dydis neribojamas). Vienos žvejybos metu sugautų, šiame punkte nenurodytų leidžiamų gaudyti, žuvų bendras svoris neturi būti didesnis kaip 5 kg, Kuršių mariose neturi būti didesnis kaip 7 kg, o Baltijos jūroje – 15 kg, neskaitant paskutinės sugautos žuvies svorio, ir išskyrus atvejus, kai vienos žuvies svoris yra didesnis nei šiame punkte nustatyta norma. Į laimikį neįskaitomos žuvys, kurios sugautos gyvybingos nedelsiant paleidžiamos atgal į vandens telkinį.

9. Leidžiama gaudyti masalui žuveles bei uodo trūklio lervas vienu tinkliniu samteliu masalui gaudyti, kurio skersmuo – ne didesnis kaip 1 metras, o tinklo akutės – ne didesnės kaip 10 mm. Vienos žvejybos metu vienam žvejui leidžiama sugauti ne daugiau kaip 30 vienetų karosų, kuojų, ešerių ir kitų rūšių žuvų jauniklių, išskyrus plėšriąsias žuvis, šių Taisyklių 13.1. ir 13.2. punktuose išvardintas žuvis bei į Globojamų žuvų ir vėžių rūšių sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. 84 (Žin., 1999, Nr. 33–970), įrašytas žuvis.

10. Mėgėjiškos žūklės varžybų metu gali būti nesilaikoma šių Taisyklių 8 punkte nurodytų apribojimų, taip pat 12.1. punkte nustatyto draudimo, tai suderinus su:

10.1. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos (toliau – Aplinkos ministerija) regiono aplinkos apsaugos departamentu, kurio administruojamoje teritorijoje yra vandens telkinys – valstybiniuose vandens telkiniuose, į kuriuos neišduoti leidimai naudoti žūklės plotus;

10.2. žūklės ploto naudotoju – valstybiniuose vandens telkiniuose, į kuriuos išduoti leidimai naudoti žūklės plotus. Žūklės ploto naudotojas žūklės sąlygas turi suderinti su Aplinkos ministerijos atitinkamo regiono aplinkos apsaugos departamentu;

10.3. valstybinio parko direkcija (papildomai), jeigu vandens telkinys yra valstybinio parko teritorijoje.

11. Draudžiama ši veikla:

11.1. laikyti ar gabenti draudžiamus žvejybos įrankius, išskyrus atvejus, kai šie įrankiai teisės aktų nustatyta tvarka naudojami verslinei ar specialiajai žvejybai;

11.2. išimti iš vandens telkinių ūdas, tinklinius ne mėgėjiškos žūklės įrankius ir žuvis iš jų. Asmenys, pastebėję vandens telkinyje Žvejybos įrankių ženklinimo tvarka, nustatyta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. D1-383 (Žin., 2005, Nr. 96-3609) ar Pasyviosios žvejybos įrankių ženklinimo Lietuvos Respublikos teritoriniuose vandenyse taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. 3D-463 (Žin., 2009, Nr. 78-3248) (toliau – Žvejybos įrankių ženklinimo taisyklės) nustatyta tvarka nepažymėtus draudžiamus žvejybos įrankius, neišimdami jų iš vandens, praneša apie tai aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnams;

11.3. naudoti masalui gyvūnus, įtrauktus į Invazinių Lietuvoje organizmų rūšių sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 16 d. įsakymu Nr. D1–433 (Žin., 2004, Nr.130–4677; 2009, Nr. 135-5904);

11.4. vykdyti povandeninę žūklę tamsiuoju paros metu – nuo saulės laidos iki patekėjimo, taip pat vykdyti povandeninę žūklę neturint žūklės vietoje ryškiai matomo plūduro, naudoti povandeninei žūklei strėles, kurių antgalis platesnis, nei 10 cm, šaudyti žuvis povandeninei žūklei skirtais šautuvais iš valties, braidant ar vaikštant pakrantėmis;

11.5. būti vandens telkiniuose ar arčiau, kaip 25 m nuo jų, su mėgėjiškos žūklės įrankiais, jei tuose vandens telkiniuose žvejyba draudžiama ar tuo metu draudžiama, taip pat būti su povandeninei žūklei skirtais šautuvais vandens telkiniuose ar arčiau, kaip 25 m nuo jų, jei tuose vandens telkiniuose povandeninė žūklė neleidžiama.

12. Draudžiama žvejoti:

12.1. be meškeriotojo bilieto arba meškeriotojo kortelės arba žūklės leidimo suteikiančių teisę žvejoti tame vandens telkinyje, išskyrus asmenis, turinčius nemokamą žvejybos teisę, taip pat liepos 6 d. ir rugpjūčio 15 d., kai visuose valstybiniuose vandens telkiniuose, kuriuose mėgėjiška žūklė nėra draudžiama ir kuriuose neorganizuota limituota žvejyba, taip pat Nemuno deltos regioninio parko vandens telkiniuose, kuriuose mėgėjiška žūklė nėra draudžiama, visi asmenys turi teisę žvejoti nemokamai;

12.2 draudžiamais žvejybos įrankiais ar būdais;

12.3. naudojant prie mėgėjiškų žūklės įrankių pritvirtintas ilgesnes nei 20 cm gumas;

12.4. plačiažnyplius ir siauražnyplius vėžius kitais žvejybos įrankiais ar būdais, nei bučiukais ir samteliais vėžiams gaudyti;

12.5. kiršlius, marguosius upėtakius, šlakius, lašišas natūralios kilmės masalais, išskyrus lašišų ir šlakių žvejybą Baltijos jūroje;

12.6. arčiau kaip 50 m atstumu nuoŽvejybos įrankių ženklinimo taisyklėmis nustatyta tvarka pažymėtų tinklinių ne mėgėjiškos žūklės įrankių;

12.7. žuvų praplaukimo takuose (specialiuose įrenginiuose žuvims migruoti per užtvanką) ir arčiau kaip 100 m nuo tvenkinių vandens nuleistuvų (užtvankų);

12.8. nuo balandžio 20 d. iki gegužės 20 d. 400 m zonoje apie Dabintos pusiasalį;

12.9. nuo sausio 1 d. iki balandžio 20 d. vidaus vandens telkiniuose naudojant masalui žuvelę (šis draudimas netaikomas žūklei Kuršių mariose, taip pat žvejojant žuvelės gabalėliu);

12.10. nuo gruodžio 15 d. iki sausio 15 d. Nemuno upėje nuo Gėgės upės žiočių iki Jurbarko tilto ir Nevėžio upėje nuo žiočių iki Babtų tilto tamsiuoju paros metu nuo saulės laidos iki patekėjimo (vadovaujantis įrašais kalendoriuje);

12.11. ištisus metus Taisyklių 1 priede išvardintuose vandens telkiniuose;

12.12. nuo spalio 1 d. iki gruodžio 31 d. Taisyklių 2 priede išvardintose upėse, išskyrus rainuotųjų ir žymėtųjų vėžių gaudymą bučiukais ir samteliais vėžiams gaudyti;

12.13. nuo rugsėjo 16 d. iki spalio 15 d. be nustatyta tvarka išduotų meškeriotojo kortelių ar neturint nemokamos žvejybos teisės Taisyklių 3 priede nurodytose upėse ar jų atkarpose, išskyrus rainuotųjų ir žymėtųjų vėžių gaudymą bučiukais ir samteliais vėžiams gaudyti;

12.14. nuo spalio 16 d. iki gruodžio 31 d. Taisyklių 3 priede išvardintose upėse ar jų atkarpose, išskyrus rainuotųjų ir žymėtųjų vėžių gaudymą bučiukais ir samteliais vėžiams gaudyti.

13. Draudžiama gaudyti:

13.1. šių rūšių žuvis:

skersnukius (Chondrostoma nasus);

vijūnus (Misgurnus fossilis);

jūrines nėges (Petromyzon marinus);

mažąsias nėges (Lampetra planeri) ir jų vingilius;

kitus vandenyje gyvenančius į Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. 504 (Žin., 2003, Nr. 100-4506; 2007, Nr. 36-1331; 2010, Nr. 20-949), įrašytus gyvūnus, jei jų žvejybai neišduotos meškeriotojo kortelės;

13.2. be nustatyta tvarka išduotų meškeriotojo kortelių vidaus vandens telkiniuose šias žuvis:

lašišas (Salmo salar);

šlakius (Salmo trutta trutta);

sykus (Coregonus lavaretus);

upines nėges (Lampetra fluviatilis);

13.3. mažesnes nei šių dydžių:

lašišas (Salmo salar) 65 cm;

šamus (Silurus glanis) 75 cm;

šlakius (Salmo trutta trutta) 65 cm;

salačius (Aspius aspius) 52 cm;

vėgėles (Lota lota):

Kuršių mariose 49 cm;

kituose telkiniuose 40 cm;

ūsorius (Barbus barbus) 47 cm;

sterkus (Sander lucioperca) 46 cm;

lydekas (Esox lucius) 45 cm;

kiršlius (Thymallus thymallus) 29 cm;

marguosius upėtakius (Salmo trutta fario) 30 cm;

žiobrius (Vimba vimba) 28 cm;

šapalus (Leuciscus cephalus) 25 cm;

meknes (Leuciscus idus) 28 cm;

lynus (Tinca tinca) 25 cm;

karpius (Cyprinus carpio) 30 cm;

Baltuosius amūrus (Ctenopharyngodon idella) 30 cm;

Marguosius plačiakakčius (Artistichtys nobilis) 30 cm;

plačiažnyplius vėžius (Astacus astacus) 10 cm;

siauražnyplius vėžius (Astacus leptodactylus) 10 cm.

Pastaba. Pagautos žuvys ir vėžiai, mažesni negu nustatyta šiame punkte, taip pat žuvys, kurias draudžiama gaudyti ar tuo metu draudžiama gaudyti, turi būti tuoj pat paleidžiamos atgal į tą patį vandens telkinį. Žuvys matuojamos nuo snukio pradžios iki uodegos peleko galo, vėžiai - nuo galvos smaigalio pradžios iki ištiestos uodegos plokštelės galo;

13.4. nurodytais laikotarpiais šias žuvis ir vėžius:

lydekas (Esox lucius) nuo vasario 1 d. iki balandžio 20 d.;

sterkus (Sander lucioperca) nuo kovo 1 d. iki gegužės 20 d.;

salačius (Aspius aspius) nuo balandžio 1 d. iki gegužės 15 d.;

kiršlius (Thymallus thymallus) nuo kovo 1 d. iki gegužės 15 d.;

marguosius upėtakius (Salmo trutta fario) nuo spalio 1 d. iki gruodžio 31 d.;

sykus (Coregonus lavaretus) nuo spalio 1 d. iki gruodžio 31 d.;

otus (Scopthalmus maximus) nuo gegužės 1 d. iki liepos 31 d.;

vėgėles (Lota lota) nuo gruodžio 15 d. iki sausio 15 d.;

žiobrius (Vimba vimba) nuo gegužės 15 d. iki birželio 15 d.;

plačiažnyplius ir siauražnyplius vėžius nuo spalio 15 d. iki liepos 15 d;

karšius (Abramis brama) nuo balandžio 20 d. iki gegužės 20 d. Nemuno deltos regioninio parko teritorijoje esančiuose vandens telkiniuose;

lašišas ir šlakius nuo rugpjūčio 15 d. iki spalio 31 d. mažesniu kaip 0,5 km spinduliu nuo Šventosios upės žiočių ir 0,5 km spinduliu nuo Klaipėdos uosto šiaurinio ir pietinio molų galų Baltijos jūroje.

14. Povandeninė žūklė leidžiama šiuose valstybiniuose vandens telkiniuose, išskyrus rekreacines zonas:

Eil. Nr.


Vandens telkinio pavadinimas


Rajonas


Plotas, ha


Pastabos

1.


Alaušas


Utenos


1071,8
2.


Antalieptės HE tvenkinys


Zarasų


1572,3
3.


Asveja


Molėtų, Švenčionių


978,2


Povandeninė žūklė leidžiama ežero dalyje nuo Dubingių tilto iki Žingių tilto.

4.


Baltieji Lakajai


Molėtų


699,8
5.


Didžiulis (Daugų)


Alytaus


912,7
6.


Drūkšiai


Zarasų


3204,9


Lietuvos Respublikos teritorijoje esančioje ežero dalyje.

7.


Galuonai


Molėtų


591,5
8.


Sartai


Rokiškio, Zarasų


1336,8
9.


Siesartis


Molėtų


503,6
10.


Vištytis


Vilkaviškio

Lietuvos Respublikos teritorijoje esančioje ežero dalyje.

11.


Elektrėnų tvenkinys


Elektrėnų


1389,6
12.


Baltijos jūros priekrantė


15. Visi 12 ir 13 punktuose nurodyti draudimai galioja tiek pirmąją, tiek ir paskutiniąją nurodyto termino dieną. Tais atvejais, kai pirmoji draudimo diena yra savaitgalis ar valstybinė šventė, draudimas įsigalioja kitą dieną po savaitgalio ar valstybinės šventės. Draudimas negalioja paskutiniąją draudimo dieną, jei ji yra savaitgalis ar valstybinė šventė.

16. Žūklės plotų naudotojai ežeruose ir tvenkiniuose, į kuriuos jiems išduoti leidimai naudoti žūklės plotą, gali leisti povandeninę žūklę, tai įrašę į žūklės leidimo sąlygas, jei šie valstybiniai vandens telkiniai nepatenka į Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais patvirtintuose valstybinių parkų ir jų zonų ribų planuose nustatytas rekreacinio funkcinio prioriteto zonas.

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

17. Asmenys privalo žvejodami su savimi turėti Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka išduotą meškeriotojo bilietą arba meškeriotojo kortelę, arba žūklės leidimą ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, arba nemokamą žvejybos teisę patvirtinantį dokumentą, pareikalavus pateikti juos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnams, neetatiniams aplinkos apsaugos inspektoriams, kitiems pareigūnams, kurie pagal įstatymų suteiktas galias turi teisę vykdyti aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę.

18. Žuvų apsaugos tikslais Aplinkos ministerija gali nustatyti kitokį žūklės režimą bei priklausomai nuo hidrometeorologinių sąlygų paankstinti arba pavėlinti žvejybos draudimo terminus iki 15 dienų.

19. Asmenys, pažeidę šias Taisykles, už neteisėtai sugautas ar sunaikintas žuvis privalo atlyginti žalą žuvų ištekliams, apskaičiuotą vadovaujantis Padarytos žalos žuvų ištekliams apskaičiavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. D1-280 (Žin., 2009, Nr. 63-2526).

20. Šiurkštus Taisyklių pažeidimas – tai žvejyba, naudojant draudžiamus žvejybos įrankius ar būdus, arba buvimas vandens telkinyje ar jo pakrantėje su draudžiamais žvejybos įrankiais, žvejyba draudžiamose vietose arba gaudymas žuvų, kurių žvejyba uždrausta arba tuo metu uždrausta, taip pat kitoks Taisyklių pažeidimas, kuriuo padaryta žala žuvų ištekliams įvertinta daugiau kaip 3 MGL.

21. Jei prie žūklės įrankių nėra savininko ar naudotojo, įrankius iki jų priklausomybės išaiškinimo nustatyta tvarka gali paimti aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnai ar kiti įstatymų įgalioti pareigūnai.

_________________________

Mėgėjiškos žūklės taisyklių 1 priedas

VANDENS TELKINIAI, KURIUOSE MĖGĖJIŠKA ŽŪKLĖ UŽDRAUSTA VISAIS MĖGĖJIŠKOS ŽŪKLĖS ĮRANKIAIS IR BŪDAIS IŠTISUS METUS

Eil. Nr.


Vandens telkinio pavadinimas

1.


Jūra (nuo Tauragės miesto vandenvietės užtvankos iki Tauragės miesto 3-iosios vidurinės mokyklos ir 500 m žemyn nuo Balskų užtvankos)

2.


Nemunas (nuo Kauno HE užtvankos iki 500 m žemiau Kauno HE užtvankos)

3.


Krokų lanka

4.


Kuršių marios tarp Atmatos ir Skirvytės upių mažesniu kaip 1 km atstumu nuo kranto ir Kniaupo įlanka

5.


Valstybiniuose gamtiniuose rezervatuose, biosferos rezervatų ir valstybinių parkų gamtiniuose rezervatuose esantys vandens telkiniai, jei juose neorganizuota limituota žvejyba

__________________________


Mėgėjiškos žūklės taisyklių 2 priedas

UPĖS, KURIOSE MĖGĖJIŠKA ŽŪKLĖ UŽDRAUSTA NUO SPALIO 1 D. IKI GRUODŽIO 31 D.

Eil.Nr.


Upė


Vyresnysis vandentakis


Baseinas

1.


Avirė


Nemunas


Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)

2.


Bilsinyčia


Nemunas


Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)

3.


Dievogala


Nemunas


Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)

4.


Gauja


Nemunas


Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)

5.


Karklė


Nemunas


Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)

6.


Kerupė


Dievogala


Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)

7.


Lapainia (kelias Nr. 129–žiotys)


Nemunas


Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)

8.


Mara


Nemunas


Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)

9.


Medukštėlė


Nemunas


Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)

10.


Ova


Nemunas


Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)

11.


Ratnyčia


Nemunas


Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)

12.


Rėvuona


Nemunas


Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)

13.


Samė


Verknė


Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)

14.


Skirpstauja


Nemunas


Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)

15.


Strūzda


Verknė


Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)

16.


Šustis


Nemunas


Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)

17.


Šyša (aukščiau Katyčių)


Nemunas


Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)

18.


Verknė (Aukštadvario HE–Gripiškės)


Nemunas


Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)

19.


Viešvilė


Nemunas


Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)

20.


Žvirgždė


Karklė


Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)

21.


Beržūna


Šalčia


Merkio

22.


Beržupis


Merkys


Merkio

23.


Cirvija


Merkys


Merkio

24.


Derežna


Merkys


Merkio

25.


Derežnytė


Merkys


Merkio

26.


Duobupis D


Merkys


Merkio

27.


Geluža


Merkys


Merkio

28.


Graužupis


Merkys


Merkio

29.


Grūda


Merkys


Merkio

30.


Lukna


Merkys


Merkio

31.


Maltupis


Šalčia


Merkio

32.


Mažoji Kena


Merkys


Merkio

33.


Nedzingė


Merkys


Merkio

34.


Pasgrinda


Verseka


Merkio

35.


Skroblus


Merkys


Merkio

36.


Spengla


Merkys


Merkio

37.


Taurupis


Verseka


Merkio

38.


Turė


Merkys


Merkio

39.


Ūla


Merkys


Merkio

40.


Uosupis


Ūla


Merkio

41.


Vardauka


Merkys


Merkio

42.


Verseka


Merkys


Merkio

43.


Bezdonė


Neris


Neries mažųjų intakų (su Nerimi)

44.


Bražuolė


Neris


Neries mažųjų intakų (su Nerimi)

45.


Dūkšta


Neris


Neries mažųjų intakų (su Nerimi)

46.


Juodė


Vokė


Neries mažųjų intakų (su Nerimi)

47.


Kamaja


Neris


Neries mažųjų intakų (su Nerimi)

48.


Kena


Vilnia


Neries mažųjų intakų (su Nerimi)

49.


Laukysta


Neris


Neries mažųjų intakų (su Nerimi)

50.


Lokys


Neris


Neries mažųjų intakų (su Nerimi)

51.


Lomena


Neris


Neries mažųjų intakų (su Nerimi)

52.


Manierka


Neris


Neries mažųjų intakų (su Nerimi)

53.


Mozūriškanka


Neris


Neries mažųjų intakų (su Nerimi)

54.


Musė


Neris


Neries mažųjų intakų (su Nerimi)

55.


Nemenčia


Neris


Neries mažųjų intakų (su Nerimi)

56.


Riešė


Neris


Neries mažųjų intakų (su Nerimi)

57.


Rudamina


Vokė


Neries mažųjų intakų (su Nerimi)

58.


Saidė


Neris


Neries mažųjų intakų (su Nerimi)

59.


Strūna


Neris


Neries mažųjų intakų (su Nerimi)

60.


Strūna


Strečia


Neries mažųjų intakų (su Nerimi)

61.


Šešuva


Neris


Neries mažųjų intakų (su Nerimi)

62.


Taurija


Vilnia


Neries mažųjų intakų (su Nerimi)

63.


Veršupis


Neris


Neries mažųjų intakų (su Nerimi)

64.


Vokė (Mūrinė Vokė–žiotys)


Neris


Neries mažųjų intakų (su Nerimi)

65.


Žalesa


Neris


Neries mažųjų intakų (su Nerimi)

66.


Žiežmara


Neris


Neries mažųjų intakų (su Nerimi)

67.


Jusinė


Žeimena


Žeimenos

68.


Lakaja (Lakajos ež.–žiotys)


Žeimena


Žeimenos

69.


Luknelė


Žeimena


Žeimenos

70.


Mera


Žeimena


Žeimenos

71.


Peršokšna


Lakaja


Žeimenos

72.


Petruškė


Žeimena


Žeimenos

73.


Saria


Žeimena


Žeimenos

74.


Skerdiksna


Žeimena


Žeimenos

75.


Skirda


Žeimena


Žeimenos

76.


Armona (Dovydiškių užtv.–žiotys)


Šventoji


Šventosios

77.


Grabuosta


Siesartis


Šventosios

78.


Nevėža


Virinta


Šventosios

79.


Pelyša


Šventoji


Šventosios

80.


Siesartis (Želvos–Balninkų tiltas–Cesarkos malūnas)


Šventoji


Šventosios

81.


Storė


Šventoji


Šventosios

82.


Taurožė


Šventoji


Šventosios

83.


Virinta (Klabiniai–žiotys)


Šventoji


Šventosios

84.


Želva


Siesartis


Šventosios

85.


Dratvinys


Dubysa


Dubysos

86.


Gyvėvė


Dubysa


Dubysos

87.


Kirkšnovė


Dubysa


Dubysos

88.


Lapišė


Dubysa


Dubysos

89.


Luknė


Dubysa


Dubysos

90.


Mūkė


Dubysa


Dubysos

91.


Šventupis


Dubysa


Dubysos

92.


Agluona


Šešuvis


Jūros

93.


Aitra


Jūra


Jūros

94.


Akmena


Jūra


Jūros

95.


Ančia


Šešuvis


Jūros

96.


Apusinas


Šešuvis


Jūros

97.


Balčia


Šešuvis


Jūros

98.


Bebirva


Šaltuona


Jūros

99.


Bremena


Akmena


Jūros

100.


Egluona


Agluona


Jūros

101.


Ežeruona


Jūra


Jūros

102.


Giluvė


Jūra


Jūros

103.


Irtuona


Ežeruona


Jūros

104.


Ižnė


Akmena


Jūros

105.


Lokysta


Jūra


Jūros

106.


Šaltuona


Šešuvis


Jūros

107.


Šešuvis


Jūra


Jūros

108.


Šunija


Jūra


Jūros

109.


Trišiūkštė


Šešuvis


Jūros

110.


Upyna


Šešuvis


Jūros

111.


Upynikė


Trišiūkštė


Jūros

112.


Vėžus


Jūra


Jūros

113.


Agluona


Minija


Minijos

114.


Aisė


Veiviržas


Minijos

115.


Alantas


Minija


Minijos

116.


Ašva


Veiviržas


Minijos

117.


Babrungas


Minija


Minijos

118.


Blendžiava


Salantas


Minijos

119.


Didžioji Sruoja


Minija


Minijos

120.


Dirsteika


Veiviržas


Minijos

121.


Gerdaujė


Minija


Minijos

122.


Graumena


Šalpė


Minijos

123.


Judrė


Graumena


Minijos

124.


Kapupis


Sausdravas


Minijos

125.


Karkluoja


Alantas


Minijos

126.


Lukna


Minija


Minijos

127.


Minija (Didovo ež.–Salanto žiotys)


Nemunas


Nemuno

128.


Mišupė


Minija


Minijos

129.


Pala


Minija


Minijos

130.


Salantas


Minija


Minijos

131.


Šalpė


Veiviržas


Minijos

132.


Sausdravas


Minija


Minijos

133.


Šilupis


Sausdravas


Minijos

134.


Skinija


Minija


Minijos

135.


Šlužmė


Veiviržas


Minijos

136.


Šviekšnelė


Ašva


Minijos

137.


Trumpė


Želsva


Minijos

138.


Upita


Šlužmė


Minijos

139.


Veiviržas (kelio Veiviržėnai–Švėkšna tiltas–ištakos)


Minija


Minijos

140.


Vieštovė


Minija


Minijos

141.


Žvelesys


Ašva


Minijos

142.


Žvelsa


Minija


Minijos

143.


Apšė


Bartuva


Lietuvos pajūrio upių

144.


Babrūnė


Akmena Danė


Lietuvos pajūrio upių

145.


Bonalė


Akmena Danė


Lietuvos pajūrio upių

146.


Darba


Žyba


Lietuvos pajūrio upių

147.


Degalas


Akmena Danė


Lietuvos pajūrio upių

148.


Juodupis


Šventoji


Lietuvos pajūrio upių

149.


Kaltis


Apšė


Lietuvos pajūrio upių

150.


Kulšė


Šventoji


Lietuvos pajūrio upių

151.


Luknė


Šventoji


Lietuvos pajūrio upių

152.


Luoba


Bartuva


Lietuvos pajūrio upių

153.


Ringelis


Akmena Danė


Lietuvos pajūrio upių

154.


Sartis


Apšė


Lietuvos pajūrio upių

155.


Šata


Bartuva


Lietuvos pajūrio upių

156.


Smeltalė


Kuršių marios


Lietuvos pajūrio upių

157.


Žyba


Šventoji


Lietuvos pajūrio upių

158.


Lūšė


Venta


Ventos

159.


Šerkšnė


Venta


Ventos

160.


Višetė


Venta


Ventos

_____________________

Mėgėjiškos žūklės taisyklių 3 priedas

UPĖS AR JŲ ATKARPOS, KURIOSE MĖGĖJIŠKA ŽŪKLĖ UŽDRAUSTA NUO SPALIO 16 D. IKI GRUODŽIO 31 D.

Eil. Nr.


Upė


Vyresnysis vandentakis


Vieta

1.


Neris


Nemunas


nuo kelio Nr. 262 tilto iki Musės žiočių

nuo kelio Nr. 108 tilto iki Vokės žiočių

nuo Lazdynų tilto iki Žirmūnų tilto

nuo Žalesos žiočių iki Nemenčios žiočių

nuo Bezdonės žiočių iki Skersabalių kabančio pėsčiųjų tilto

nuo Mažiulėniškių iki geležinkelio Vilnius–Ignalina tilto

nuo Buivydžių pėsčiųjų tilto iki Baluošos žiočių

2.


Žeimena


Neris


nuo žiočių iki Lakajos žiočių

3.


Vilnia


Neris


nuo žiočių iki Rokantiškių užtvankos

4.


Šventoji


Neris


nuo žiočių iki Armonos žiočių

nuo Zujų Alkos iki Kavarsko užtvankos

500 m aukščiau ir žemiau Virintos žiočių

5.


Siesartis


Šventoji


nuo žiočių iki Želvos–Balninkų tilto

6.


Širvinta


Šventoji


nuo žiočių iki Liukonių tilto

7.


Dubysa


Nemunas


nuo žiočių iki Lyduvėnų tilto

8.


Jūra


Nemunas


nuo žiočių iki Tauragės užtvankos

9.


Minija


Nemunas


nuo Lankupių iki Salanto žiočių

10.


Veiviržas


Minija


nuo žiočių iki kelio Veiviržėnai–Švėkšna tilto

11.


Šventoji (pajūrio)


Baltijos jūra


nuo žiočių iki Laukžemės malūno užtvankos

12.


Akmena–Danė


Kuršių marios


nuo Liepų gatvės tęsinio tilto iki Kretingos malūno patvankos
Aurelijusr
 
Pranešimai: 712
Užsiregistravo: 2010 Kov 08 23:58
Miestas: Jonava

Grįžti į Žūklės taisyklės

Dabar prisijungę

Vartotojai naršantys šį forumą: Registruotų vartotojų nėra ir 1 svečias

cron