SUTEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

SUTEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

Standartinė Aurelijusr » 2012 Spa 08 21:17

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2012 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. D1-274

TEISĖS MĖGĖJIŠKAI ŽŪKLEIVALSTYBINIUOSE ŽUVININKYSTĖS VANDENS TELKINIUOSE SUTEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

I. Bendrosios nuostatos

1. Teisės mėgėjiškai žūklei valstybiniuose žuvininkystės vandens telkiniuose suteikimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato teisės mėgėjiškai žūklei valstybiniuose žuvininkystės vandens telkiniuose suteikimo tvarką, informacijos, susijusios su elektroninių žūklės leidimų išdavimu, teikimo tvarką.

2. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos:

2.1. meškeriotojo bilietas – Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nustatyta tvarka gautas įmokos žuvų ištekliams atkurti ir išsaugoti sumokėjimo patvirtinimas, suteikiantis teisę mėgėjiškai žūklei valstybiniuose žuvininkystės vandens telkiniuose, į kuriuos neišduoti leidimai naudoti žūklės plotą ir mėgėjiška žūklė nėra draudžiama pagal Mėgėjiškos žūklės taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. D1-337 (Žin., 2005, Nr. 85-3189) ar kitus teisės aktus ir tokiai žūklei nereikalinga meškeriotojo kortelė;

2.2. meškeriotojo kortelė – Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nustatyta tvarka gautas įmokos žuvų ištekliams atkurti ir išsaugoti sumokėjimo patvirtinimas, suteikiantis teisę mėgėjiškai žūklei joje nurodytame valstybiniame žuvininkystės vandens telkinyje, kuriame organizuota limituota žvejyba.

3. Kitos Tvarkos apraše naudojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos žuvininkystės įstatyme (Žin., 2000, Nr. 56-1648;2004, Nr. 73-2527) ir Lietuvos Respublikos mėgėjiškos žūklės įstatyme (Žin., 2004, Nr. 118-4395) vartojamas sąvokas.

II. TEISĖS MĖGĖJIŠKAI ŽŪKLEI VALSTYBINIUOSE ŽUVININKYSTĖS VANDENS TELKINIUOSE, Į KURIUOS NEIŠDUOTI LEIDIMAI NAUDOTI ŽŪKLĖS PLOTĄ, SUTEIKIMAS

4. Valstybiniuose žuvininkystės vandens telkiniuose, į kuriuos neišduoti leidimai naudoti žūklės plotą (toliau – Neišnuomoti vandens telkiniai), jei šiuose vandens telkiniuose mėgėjiška žūklė nėra draudžiama pagal Mėgėjiškos žūklės taisykles ar kitus teisės aktus,asmenys iki 16 metų, asmenys, vyresni nei 62 metai ir neįgalūs asmenys turi teisę žvejoti nemokamai turėdami žvejybos vietoje tai patvirtinantį dokumentą:

4.1. asmenys iki 16 metų, asmenys, vyresni nei 62 metai – dokumentą, leidžiantį nustatyti asmens tapatybę;

4.2. neįgalieji – neįgaliojo pažymėjimą.

5. Šio Tvarkos aprašo 4 punkte nenurodyti asmenys teisę mėgėjiškai žūklei Neišnuomotuose vandens telkiniuose įgyja šiame Tvarkos apraše nustatyta tvarka įsigiję meškeriotojo bilietą arba meškeriotojo kortelę.

6. Meškeriotojo bilieto kainos yra:

6.1. už dvi paras – 5 litai;

6.2. už mėnesį (30 parų) – 20 litų;

6.3. už metus – 50 litų.

7. Meškeriotojo kortelės kainos yra:

7.1. už parą – 10 litų;

7.2. už savaitę (7 paras) – 30 litų;

7.3. už mėnesį (30 parų) – 50 litų.

8. Meškeriotojo bilietai ir meškeriotojo kortelės išduodamos naudojant Aplinkosaugos leidimų informacinę sistemą (toliau – ALIS) arba Bendradarbiavimo sutartyse, kurias su Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija (toliau – Aplinkos ministerija) sudaro juridiniai asmenys dėl meškeriotojo bilietų ar meškeriotojo kortelių išdavimo (toliau – Bendradarbiavimo sutartis) nustatyta tvarka, išskyrus Tvarkos aprašo 11 punkte numatytą išimtį. Bendradarbiavimo sutartyje nurodoma meškeriotojo bilietų ar meškeriotojo kortelių išdavimo vieta, išdavimo laikas, įsigijimo būdai ir kitos sąlygos.

9. Juridiniai asmenys, su kuriais sudarytos Bendradarbiavimo sutartys, ir informacija, susijusi su meškeriotojo bilietų ar meškeriotojo kortelių išdavimu, skelbiama Aplinkos ministerijos interneto svetainėje www.am.lt rubrikoje „Gamtos apsauga“ skyriuje „Žvejyba“.

10. ALIS tvarkoma ir naudojama vadovaujantis Aplinkosaugos leidimų informacinės sistemos (ALIS) nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. D1-963 (Žin., 2010, Nr. 143-7346).

11. Meškeriotojo korteles, suteikiančias teisę mėgėjiškai žūklei Žuvinto ežere, išduoda Žuvinto biosferos rezervato direkcija tik vietiniams gyventojams, vadovaudamasi Žuvinto biosferos rezervato gamtinių rezervatų lankymo tvarka, patvirtinta Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2005 m. liepos 27 d. įsakymu Nr. 143 V.

12. Meškeriotojo bilietas suteikia teisę mėgėjiškai žūklei į visus Neišnuomotus vandens telkinius, jei šiuose vandens telkiniuose mėgėjiška žūklė nėra draudžiama pagal Mėgėjiškos žūklės taisykles ar kitus teisės aktus ir tokiai žvejybai nereikalinga meškeriotojo kortelė.

13. Meškeriotojo kortelė suteikia teisę mėgėjiškai žūklei į tą vandens telkinį, kuris įrašytas meškeriotojo kortelėje.

14. Draudžiama taisyti, papildyti ar kitaip keisti įrašus meškeriotojo biliete ar meškeriotojo kortelėje.

15. Asmenys, teikiantys meškeriotojo bilietų ir meškeriotojo kortelių išdavimo paslaugą kitiems asmenims, turi teisę imti paslaugos mokestį. Žuvinto biosferos rezervato direkcija, paslaugos mokesčio už meškeriotojo kortelių mėgėjiškai žūklei Žuvinto ežere išdavimą neima.

16. Įsigyjant meškeriotojo bilietą naudojant ALIS, privaloma pateikti duomenis apie asmens žuvų sugavimą per praėjusius kalendorinius metus. Teikiant duomenis apie praėjusių kalendorinių metų žuvų sugavimą, į šiuos duomenis neįtraukiami žuvų, sugautų limituotos žvejybos metu, ir žuvų, sugautų valstybiniuose žuvininkystės vandens telkiniuose, į kuriuos išduoti leidimai naudoti žūklės plotą, duomenys. Duomenys už tą patį žvejybos laikotarpį negali būti teikiami daugiau kaip vieną kartą. Jei ALIS prašoma pateikti žuvų sugavimo duomenis, kuriuos asmuo jau pateikė, – sugavimo lentelėje turi būti įrašomi nuliai.

17. Įsigyjant meškeriotojo kortelę, privaloma ALIS pateikti duomenis apie asmens praeitos limituotos žvejybos laikotarpiu sugautas žuvis.

III. TEISĖS MĖGĖJIŠKAI ŽŪKLEI VALSTYBINIUOSE ŽUVININKYSTĖS VANDENS TELKINIUOSE, Į KURIUOS IŠDUOTI LEIDIMAI NAUDOTI ŽŪKLĖS PLOTĄ, SUTEIKIMAS

18. Valstybiniuose žuvininkystės vandens telkiniuose, į kuriuos išduoti leidimai naudoti žūklės plotą (toliau – Išnuomoti vandens telkiniai), turi teisę žvejoti nemokamai:

18.1. žūklės plotų naudotojai – fiziniai asmenys jiems Išnuomotuose vandens telkiniuose;

18.2. asmenys, kuriems žūklės ploto naudotojas suteikė teisę žvejoti nemokamai – tuose Išnuomotuose vandens telkiniuose, kuriuose žūklės ploto naudotojas suteikė teisę žvejoti nemokamai;

18.3. asmenys iki 16 metų, vyresni nei 62 metai ir neįgalieji – visuose Išnuomotuose vandens telkiniuose.

19. Asmenys, turintys teisę žvejoti nemokamai, gali vykdyti mėgėjišką žūklę tik turėdami žvejybos vietoje tai patvirtinantį dokumentą:

19.1. asmenys iki 16 metų, asmenys, vyresni nei 62 metai – dokumentą, leidžiantį nustatyti asmens tapatybę;

19.2. neįgalieji – neįgaliojo pažymėjimą;

19.3. žūklės plotų naudotojai – leidimo naudoti žūklės plotą kopiją ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

19.5. asmenys, kuriems žūklės ploto naudotojas suteikė teisę žvejoti nemokamai – žūklės ploto naudotojo išduotą dokumentą, kuriame nurodoma, kad asmuo turi nemokamą žvejybos teisę, ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

20. Šio Tvarkos aprašo 18 punkte nenurodyti asmenys teisę mėgėjiškai žūklei Išnuomotuose vandens telkiniuose įgyja šiame Tvarkos apraše nustatyta tvarka įsigiję žūklės leidimą.

21. Žūklės leidimo kaina negali būti didesnė:

21.1. Išnuomotame vandens telkinyje, kuriame neorganizuota limituota žvejyba:

21.1.1. už dvi paras – 5 litai;

21.1.2. už mėnesį (30 parų) – 20 litų;

21.1.3. už metus – 50 litų;

21.2. Išnuomotame vandens telkinyje, kuriame organizuota limituota žvejyba:

21.2.1. už parą – 50 litų;

21.2.2. už savaitę (7 paras) – 150 litų;

21.2.3. už mėnesį (30 parų) – 250 litų.

22. Žūklės plotų naudotojai turi teisę sumažinti žūklės leidimo kainą.

23. Žūklės leidimai išduodami naudojant ALIS arba žūklės ploto naudotojo nustatyta tvarka išduodant jo lėšomis pagamintus žūklės leidimus, išskyrus žūklės leidimus, kuriais leidžiama povandeninė žūklė ežeruose ir tvenkiniuose, kuriuos galima įsigyti tik žūklės ploto naudotojo nustatyta tvarka.

24. Žūklės ploto naudotojo pagaminti žūklės leidimai, suteikiantys teisę mėgėjiškai žūklei jam Išnuomotuose vandens telkiniuose, turi būti:

24.1. numeruoti eilės tvarka;

24.2. nurodyti šie privalomieji duomenys:

24.2.1. žūklės leidimą įsigijusio asmens vardas, pavardė, gimimo data;

24.2.2. vandens telkinys, į kurį išduotas žūklės leidimas;

24.2.3. žūklės leidimo galiojimo laikas;

24.2.4. žūklės leidimo kaina;

24.2.5. žūklės leidimą išdavusio asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas.

25. Žūklės plotų naudotojai jų išduotus žūklės leidimus registruoja žurnale, kuriame nurodomas vandens telkinys, į kurį išduotas žūklės leidimas, žūklės leidimo numeris, žūklės leidimo galiojimo laikas, kaina, žūklės leidimą gavusio asmens vardas, pavardė, parašas.

26. Draudžiama taisyti, papildyti ar kitaip keisti įrašus žūklės leidime.

27. Žūklės plotų naudotojai privalo išduoti žūklės leidimus bet kuriam iš šio Tvarkos aprašo 21.1. punkte nurodytų laikotarpių. Žūklės leidimai kitokiam, nei numatyta šio Tvarkos aprašo 21.1. punkte, laikotarpiui neišduodami. Žūklės leidimai limituotai žvejybai gali būti išduodami kitokiam, nei šio Tvarkos aprašo 21.2. punkte nustatyta, laikotarpiui. Kitokio laikotarpio žūklės leidimų limituotai žvejybai kainos negali viršyti:

27.1. žūklės leidimui iki savaitės – 100 Lt;

27.2. žūklės leidimui iki mėnesio – 200 Lt;

27.3. žūklės leidimui iki pusės metų – 400 Lt;

27.4. žūklės leidimui metams – 700 Lt.

28. Žūklės plotų naudotojai už žūklės leidimų išdavimą turi teisę imti paslaugos mokestį, kuris negali būti didesnis kaip 20 procentų žūklės leidimo kainos.

29. Jei žūklės leidimas į tą Išnuomotą vandens telkinį tam asmeniui išduodamas ne pirmąjį kartą, privaloma ALIS pateikti duomenis apie sugautas žuvis. Jei įsigyjamas žūklės ploto naudotojo pagamintas leidimas, duomenys apie sugautas žuvis teikiami žūklės ploto naudotojui. Jei įsigyjamas žūklės leidimas limituotai žvejybai, pateikiami duomenys apie per praėjusį žūklės leidimo limituotai žvejybai laikotarpį tame vandens telkinyje sugautas žuvis. Kitais atvejais pateikiami duomenys apie asmens žuvų sugavimą tame vandens telkinyje per praėjusius kalendorinius metus. To paties žvejybos laikotarpio tame vandens telkinyje žuvų sugavimo duomenys negali būti teikiami daugiau kaip vieną kartą. Jei ALIS prašoma pateikti žuvų sugavimo duomenis, kuriuos asmuo jau pateikė, sugavimo lentelėje turi būti įrašomi nuliai.

30. Žūklės ploto naudotojai, kurie organizavo limituotą žvejybą, kasmet iki sausio 15 d. privalo pateikti Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentui, kuris jam išdavė leidimą naudoti žūklės plotą (toliau – RAAD), ataskaitą apie praėjusiais kalendoriniais metais išduotų žūklės ploto naudotojo pagamintų žūklės leidimų limituotai žvejybai kiekį, jų kainas (atskirai pagal vandens telkinius), sugautas žuvis. RAAD turi teisę pareikalauti, kad ir kitų žūklės plotų naudotojai pateiktų ataskaitas apie išduotus žūklės leidimus, jų kainas ar sugautas žuvis.

IV. INFORMACIJOS, REIKALINGOS ELEKTRONINIŲ ŽŪKLĖS LEIDIMŲ IŠDAVIMUI, TEIKIMAS

31. Žūklės plotų naudotojai privalo pateikti RAAD informaciją, reikalingą elektroninių žūklės leidimų (naudojant ALIS) išdavimui, užpildydami prašymą, atitinkantį Tvarkos aprašo 1 priedą (pridedama) – jei Išnuomotuose vandens telkiniuose neorganizuota limituota žvejyba, arba užpildydami prašymą, atitinkantį Tvarkos aprašo 2 priedą (pridedama) – jei Išnuomotame vandens telkinyje organizuota limituota žvejyba (toliau – Prašymas).

32. Žūklės ploto naudotojas, norėdamas pakeisti banko atsiskaitomąją sąskaitą, į kurią pervedami pinigai už elektroninius žūklės leidimus, ar pakeisti kitus Prašyme pateiktus duomenis, turi pateikti naują Prašymą RAAD.

33. Žūklės ploto naudotojas Išnuomotame vandens telkinyje, kuriame jis organizavo limituotą žvejybą, gali keisti leidimų žūklei kainas neteikdamas naujo Prašymo.

34. Per 5 darbo dienas nuo Prašymo gavimo RAAD pakeičia banko atsiskaitomąją sąskaitą ar kitus Prašyme pateiktus duomenis ALIS sistemoje ir apie tai informuoja žūklės ploto naudotoją.

35. Žūklės ploto naudotojas atsako už Prašyme pateiktus duomenis ir už pasekmes, atsirandančias dėl neteisingai pateiktų duomenų.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

36. Asmenys privalo žvejodami turėti Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka išduotą meškeriotojo bilietą arba meškeriotojo kortelę, arba žūklės leidimą ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, arba nemokamą žvejybos teisę patvirtinantį dokumentą, pareikalavus pateikti juos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnams, neetatiniams aplinkos apsaugos inspektoriams, kitiems pareigūnams, kurie pagal įstatymų suteiktas galias turi teisę vykdyti aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę.

37. Meškeriotojo bilietas, meškeriotojo kortelė ar žūklės leidimas, kuriame neįrašytas galiojimo laikas ar mėgėjišką žūklę vykdančio asmens pavardė, pakeisti ar papildyti anksčiau įrašyti duomenys, kito asmens vardu išduotas meškeriotojo bilietas, meškeriotojo kortelė ar žūklės leidimas teisės žvejoti nesuteikia.

38. Fiziniai ir juridiniai asmenys, pažeidę Tvarkos aprašo reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
Aurelijusr
 
Pranešimai: 712
Užsiregistravo: 2010 Kov 08 23:58
Miestas: Jonava

Grįžti į Žūklės taisyklės

Dabar prisijungę

Vartotojai naršantys šį forumą: Registruotų vartotojų nėra ir 1 svečias

cron